Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. “Dienstverleningsovereenkomst”: de overeenkomst tussen Inteqrate en de opdrachtgever waarin de tot dienstverlening strekkende rechtsverhouding tussen partijen vastgelegd is alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
1.2. “Opdrachtgever”: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Inteqrate een Dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten.
1.3. “Inteqrate”: (KvK: 86851314), die op grond van de Dienstverleningsovereenkomst diensten verstrekt aan de opdrachtgever.

2. Tarieven

Alle door Inteqrate genoemde tarieven zijn exclusief btw en andere wettelijke heffingen.

3. Ontbinding

3.1. Buitengerechtelijke ontbinding geschiedt uitsluitend schriftelijk.
3.2. Ieder der partijen is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning, ingebrekestelling of andere aankondiging vereist is, de Dienstverleningsovereenkomst buiten rechte te ontbinden, indien:

a. de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
b. de wederpartij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;
d. de wederpartij zijn onderneming staakt;
e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Dienstverleningsovereenkomst na te komen.

3.3. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst had ontvangen, kan hij die overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat nog niet is uitgevoerd.
3.4. Bedragen die Inteqrate voor de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd blijven onverminderd door de opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

4. Opschorting

4.1. Indien de opdrachtgever een opeisbare verbintenis voortvloeiende uit de Dienstverleningsovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Inteqrate gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever zonder nadere aankondiging op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Een partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de Dienstverleningsovereenkomst, is jegens de wederpartij aansprakelijk voor de directe schade die daaruit voortvloeit, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
5.2. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, zoals niet genoten omzet of winst, rente- of vertragingsschade, gemiste besparingen of reputatieschade is uitgesloten.
5.3. Voor zover op Inteqrate enige (wettelijke) aansprakelijkheid rust – op grond van contractuele aansprakelijkheid, uit onrechtmatige daad dan wel uit andere wettelijke of buitenwettelijke grond – en Inteqrate gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot het factuurbedrag.
5.4. Inteqrate is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derde partijen. Inteqrate is ook nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik of ongeautoriseerd gebruik van de (inlog)gegevens van het systeem van de Opdrachtgever.

6. Overmacht

6.1. Een overmachtsituatie kan maken dat Inteqrate haar werkzaamheden niet of niet tijdig kan uitvoeren, dan wel dat de uitgevoerde werkzaamheden niet de kwaliteit (blijven) hebben, die Inteqrate en de Opdrachtgever nastreven. Inteqrate is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
6.2. Als overmacht is aan te merken iedere tekortkoming die Inteqrate niet kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan haar schuld, dan wel noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, alsook elke situatie die buiten de redelijke controle van Inteqrate valt.
6.3. Als overmachtsituatie worden in ieder geval aangemerkt: stakingen, bedrijfsbezetting, brand, oorlog, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, niet-levering van noodzakelijke materialen, diensten of producten door derden, bedrijfsstoring, revolutie of een vergelijkbare situatie, onlusten, ziekte van ingeschakelde werknemers en/of derden, aardbeving, waterschade, overstroming, aardbeving of een andere natuurramp.
6.4. Een overmachtsituatie geeft de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige (schade)vergoeding. Indien een overmachtsituatie meer dan drie (3) maanden voortduurt of heeft geduurd, dan hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op enige schadevergoeding. Facturen c.q. kosten voor reeds door Inteqrate verrichte werkzaamheden of ingekochte zaken blijven verschuldigd.

7. Intellectueel eigendom

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet uitsluitend de auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, tekening- en modelrechten, octrooirechten alsmede de rechten omtrent knowhow die tot stand zouden kunnen worden gebracht door een Werknemer bij de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst, berusten bij Inteqrate.
7.2. Alle door Inteqrate verstrekte stukken, zoals rapportages en adviezen, zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik van de opdrachtgever. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of kennisgeving ervan aan derden.

8. Overdracht rechten en wijzigingen

8.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander mag een partij haar rechten en verplichtingen uit de Dienstverleningsovereenkomst alsmede uit deze Algemene Voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk overdragen of uitbesteden aan derden.
8.2. Wijzigingen in de Dienstverleningsovereenkomst binden Partijen slechts als beide Partijen met die wijzigingen instemmen.
8.3. Inteqrate is bevoegd haar Algemene Voorwaarden periodiek te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te raadplegen via de website van Inteqrate. Voor lopende overeenkomsten geldt dat de Opdrachtgever de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden kan weigeren gedurende 14 kalenderdagen na de kennisgeving door Inteqrate van de nieuwe versie, bij gebreke waarvan de nieuwe versie van toepassing is.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 juli 2022